Privacy

Bij toneelvereniging S.O.V.V. onderstrepen wij het belang van het recht op privacy. Op deze pagina zetten we uiteen hoe wij om gaan met uw persoonlijke gegevens en gebruikersinformatie. 

Privacy

Toneelvereniging S.O.V.V. verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van het contactformulier en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken de volgende door u verstrekte persoonsgegevens:
-Uw voor- en achternaam
-Uw mailadres
-Uw overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld het onderwerp van uw contact verzoek en de inhoud van uw bericht.
Voor vragen over uw persoonlijke gegevens kunt u via het contactformulier contact opnemen met ons.

Gegevensverwerking:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neemt u dan contact met ons op via sovvtoneel@gmail.com dan verwijderen wij de informatie.

Het doel waarmee Toneelvereniging S.O.V.V. uw persoonsgegevens verwerkt is om:
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Toneelvereniging S.O.V.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van Toneelvereniging S.O.V.V) tussen zit.

Toneelvereniging S.O.V.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
WordPress
Elementor
Contact Form 7
reCAPTCHA

Bewaartermijn:
De toneelvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Van bezoekers van de site worden enkel persoonlijke gegevens gewonnen als zij het contactformulier gebruiken. Deze gegevens worden met zorg behandeld, een kopie van de verleende gegevens wordt vernietigd in een periode van een jaar na het laatste digitale contact. Dit achten wij een gerechtvaardigde termijn, aangezien conversaties lange tijdsperiodes kunnen beslaan.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Toneelvereniging S.O.V.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toneelvereniging S.O.V.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies:
Toneelvereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om het gebruik van haar bezoekers te volgen.

Beveiliging:
Toneelvereniging S.O.V.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met sovvtoneel@gmail.com.

Wij bieden de bezoekers van onze internetpagina een beveiligde verbinding en we hebben een SSL-certificatie om dit mogelijk te maken. Zo worden uw gegevens voldoende beschermd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Bezoekers van onze website die in het verleden contactformulieren hebben gebruikt, hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sovvtoneel@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Toneelvereniging S.O.V.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Toneelvereniging S.O.V.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons